Assalamu'alaikum saudaraku..!!! dengan mengklik iklan, berarti telah berpartisipasi memberi donasi kepada kami. ...Kami mohon maaf jika right klik mouse saudara tidak berfungsi...!!

Contoh Permohonan Dana Pembangunan TPQ Al-Firdaus

ÉOó¡Î0 «!$# Ç`»uH÷q§9$# ÉOŠÏm§9$# ÇÊÈ
@sW¨B tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZムóOßgs9ºuqøBr& Îû È@Î6y «!$# È@sVyJx. >p¬6ym ôMtFu;/Rr& yìö7y Ÿ@Î/$uZy Îû Èe@ä. 7's#ç7/Yß èps($ÏiB 7p¬6ym 3 ª!$#ur ß#Ï軟Òム`yJÏ9 âä!$t±o 3 ª!$#ur ììźur íOŠÎ=tæ ÇËÏÊÈ
 Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
(Q.S. Al-Baqoroh : 261)

4 îÉfó¡yJ©9 }§Åcé& n?tã 3uqø)­G9$# ô`ÏB ÉA¨rr& BQöqtƒ ,ymr& br& tPqà)s? ÏmÏù 4 ÏmÏù ×A%y`Í šcq7Ïtä br& (#r㍣gsÜtGtƒ 4 ª!$#ur =Ïtä šúï̍Îdg©ÜßJø9$# ÇÊÉÑÈ
sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.
(Q.S. At Taubah : 108)

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuhu.

          Syukur Kehadirat Alloh Subhannahu Wa Ta’ala atas segala Limpahan Rahmat dan hidayahNya.
Serta Sholawat dan salam senantiasa tercurah bagi Junjungan kita Nabiyullah Muhammad Shalallohu ‘Alaihi wa Sallam.
      Pendidikan Agama Mempunyai Kedudukan dan peranan yang sangat Penting Bagi kehidupan moral Anak bangsa, Agar  Generasi Mendatang memiliki kepribadian yang luhur dan berakhlak mulia.
Sasaran tersebut merupakan tanggung jawab bersama sebagai Mahluk Alloh SWT terhadap Agama yang telah Alloh SWT turunkan Melalui Al-Qur’an Kepada Rosululloh SAW sebagai pedoman hidup hamba-Nya yang dicintai.
Harapan dan tantangan masa depan akan selalu kita jumpai mewarnai kepentingan-kepentingan bersama, kepedulian dan perhatian banyak pihak cukup berarti untuk generasi islam yang beriman dan bertaqwa serta berilmu.
Membangun Generasi yang berakhlak Mulia adalah tujuan dari lembaga TPQ sesuai harapan bangsa pada khususnya dan harapan orang tua pada umumnya. Untuk mewujudkannya harus penuh keseriusan dan kesabaran dengan sasaran pembentukan akhlak yang mulia berdasar pada Al-Qur’an,
Sehingga diharapkan Akan hadir pemimpin-pemimpin yang beriman, Bertaqwa, amanah, ikhlas, jujur dan berdedikasi tinggi serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemajuan Bangsa dengan kesadaran penuh sebagai pengemban amanah yang akan selalu mengembalikannya kepada Qur’an dan sunnah sebagai Mahluk Tuhan yang profesional.
Akhirnya, Kami Berdoa semoga segala amal yang kita berikan di jalan Alloh Subhannahu wa Ta’ala akan senantiasa dicatat sebagai amal yang shalih dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

DAFTAR ISI:

Judul:                                                                                                                                                                                Halaman
1. KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………………………….1
2. PENDAHULUAN……………………………………………………………………………………………………………………3
        2.1. DASAR PEMIKIRAN……………………………………………………………………………………………………….4
        2.2.  WAKTU DAN KEGIATAN…………………………………………………………………………………………………5
        2.3. METODE PEMBELAJARAN………………………………………………………………………………………………5
        2.4. VISI…………………………………………………………………………………………………………………………. 6
        2.5  MISI…………………………………………………………………………………………………………………………..6
3. PROFIL TPQ-TPA    ALFIRDAUS………………………………………………………………………………………………..
       3.1.  SEJARAH TPQ-TPA    ALFIRDAUS……………………………………………………………………………………. 6
       3.2.  KEGIATAN  SANTRI TPQ TPA AL-FIRDAUS…………………………………………………………………………. 7
       3.3.  KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHAP AWAL TPQ-TPA ALFIRDAUS……………………………………………… 9

4. RENCANA ANGGARAN…………………………………………………………………………………………………………..11
5. DENAH PEMBANGUNAN TPQ-TQA AL-FIRDAUS……………………………………………………………………………12
       5.1.   DENAH LANTAI - l………………………………………………………………………………………………………..
       5.2.   DENAH BANGUNAN TAMPAK DEPAN………………………………………………………………………………
       5.3.   DENAH  BANGUNAN TAMPAK BELAKANG…………………………………………………………………………
       5.4.   DENAH BANGUNAN TAMPAK KIRI DAN KANAN……………………………………………………………………
       5.5.   POTONGAN 1……………………………………………………………………..
       5.6.   POTONGAN 2……………………………………………………………………………………………………………..
       5.7.   DENAH PAS CERUCUK…………………………………………………………………………………………………
       5.8.   DENAH PONDASI TAPAK………………………………………………………………………………………………
       5.9.   DETAIL PONDASI……………………………………………………………………………………………..
       5.10. PEMBESIAN PLATE………………………………………………………………………………………………………
       5.11  PEMBESIAN BALOK SLOOF……………………………………………………………………………………………
       5.12. DENAH ATAP KAP 1………………………………………………………………………………………………………
       5.13. DENAH KUSEN - 1…………………………………………………………………………………………………………
       5.14. DENAH KUSEN - 2…………………………………………………………………………………………………………
       5.15. DETAIL KUSEN……………………………………………………………………………………………………………
      
6. SUSUNAN PENGURUS…………………………………………………………………………………………………………..
7. PENUTUP…………………………………………………………………………………………………………………………

3
PENDAHULUAN

          Salah satu faktor yang mendukung tercapainya target pendidikan, disamping tenaga pengajar yang berkualitas juga didukung adanya  fasilitas Ruang lingkup yang memadai, agar Perencanaan Program Pengajaran yang disusun dengan baik dan sistematis akan berjalan dengan proses yang lancar.

Kehadiran TPQ sebagai Lembaga Pendidikan Alqur’an merupakan sistem pendidikan yang berorientasi kepada pendidikan Agama Islam, sehingga merupakan kontribusi besar terhadap sistem pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-undang Kependidikan yang menyaratkan pendidikan agama sebagai salah satu isi kurikulum yang harus ada pada setiap jenis, jalur,dan jenjang pendidikan.
TPQ-TPA AL-FIRDAUS sebagai salah satu lembaga keagamaan yang berada di tengah masyarakat Belakang Padang, dan telah teregristrasi dengan No Reg. 032. 05. 593 / XI / 2006 
Selama ini Kegiatan Belajar Mengajar di TPQ AL-FIRDAUS menggunakan serambi Masjid sebagai sarana Program Pengajaran dan materi, agar dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh santri. Keterbatasan ruang merupakan kendala bagi para Ustadz/dzah yang dituntut untuk mampu mengembangkan suatu teknik pengajaran yang luas dan beragam sebagai penyesuaian kebutuhan santri.
Sehingga realisasi pembangunan sarana belajar mengajar perlu mendapatkan perhatian dari setiap lapisan masyarakat agar proses penyampaian materi belajar mengajar mendapat tempat yang layak.
Dan untuk merealisasikan semua itu, dengan rasa tanggung jawab para ustadz/dzah sebagai komponen lembaga pendidikan, sementara waktu hanya mampu menuangkan semangat dan ekstensinya melalui keterbatasan Ruang yang tidak sebanding dengan banyaknya Santriwan/wati.
Untuk itulah, dalam rangka mencari solusi dari permasalahan diatas, maka segenap masyarakat Belakang Padang berbaur padu memberikan swadayanya untuk pengadaan pembangunan ruang belajar Iqro dan Al-Quran agar dapat berjalan dengan tertib.
Namun kami menyadari, dengan segala keterbatasan dan kesenjangan sosial yang ada, tidak akan mampu mewujudkan tanpa adanya campur tangan dari luar bahkan pemerintah yang berkompetensi terhadap sosial, Agama, dan Kesejahteraan Masyarakat

Diharapkan, TPA untuk kedepan akan lebih baik dan mampu menyentuh kepada Kepribadian
Insan yang shalih dan shalihah kepada seluruh komponen masyarakat baik anak maupun orang tua.

DASAR PEMIKIRAN 

1.   Allah Subhannahu wa Ta’ala  berfirman : 
Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.” (QS At-Taubah : 33)
           
            Rasululloh SAW  melalui sabdanya:
“Malam dan siang tidak akan sirna sehingga Al-Latta dan Al-‘Uzza telah     
disembah. Lalu Aisyah bertanya: “Wahai Rasul, sungguh aku mengira bahwa
takkala Allah menurunkan firman-Nya “Dialah yang telah mengutus RasulNya
(dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya
atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai, hal itu telah
sempurna (realisasinya).”Belau menjawab: “Hal itu akan terealisasi pada saat yang
ditentukan oleh Allah.”


      2.      Menteri Dalam Negeri No. 128 tahun 1982
      3.      Menteri Agama No. 44 tahun 1992

Maka dipandang perlu untuk bersama-sama memajukan Agama Islam melalui pendidikan yang
di sesuaikan dengan fasilitas belajar mengajar yang berkaitan dengan gedung sehingga
mengharap Ridha Alloh Subhannahu wa’Ta’ala kami mewakili masyarakat Belakang Padang,
menggalang dana Sosial Pembangunan TPQ-TPA AL-FIRDAUS, agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik
sehingga lebih banyak menciptakan prestasi terhadap kemajuan Islam.
5
WAKTU DAN KEGIATAN

Nama kegiatan         : Permohonan Dana Pembangunan
Bentuk Kegiatan      : Rencana Pembangunan Taman Al-Qur’an
                                  [Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ)] AL-FIRDAUS
Waktu Kegiatan      : Tidak mengikat selama TKQ/TPQ masih berjalan
Tempat Kegiatan     : Masjid Jannatul Firdaus
                             Jl.Kebun Kosong, Kampung Jawa, Kel. Sekanak Raya, Kec.Belakang                           
                            Padang Kota Batam, kode post 29411
                            Website: http://tpq-alfirdaus.blogspot.com
Sasaran                    : Peningkatan kualitas Santri TPQ-TPA AL-FIRDAUS Belakang Padang Tentang Islam Melalui Al-Quran
                                    Mewujudkan Kota Batam Yang Madani dan Berakhlak Kepada Qur’an dan Sunnah

METODE PEMBELAJARAN

      Untuk memenuhi kurikulum Iqra’ dibutuhkan waktu 6 ( Enam ) semester dengan alokasi waktu belajar 1,30 jam  per hari selama satu minggu, kecuali Hari Jum’at dan Hari minggu, dengan pembagian waktu yang disesuaikan dengan jumlah santri.
     Kelas Iqra A dan Iqra B terbagi menjadi dua waktu yang terpisah pagi dan sore, masing-masing memiliki waktu belajar 1,30 jam. dalam seminggu.
Dan untuk memenuhi kurikulum dan Alqur’an, dan Ibtida membutuhkan waktu 7 ( Tujuh ) semester
untuk kelas Qur’an dan Ibtida dibagi menjadi dua waktu yang terpisah Ba’da Maghrib dan Ba’da Isya untuk kelas Ibtida dengan menyesuaikan waktu belajar kegiatan sekolah.
     Pembagian Waktu tersebut untuk menyesuaikan keberadaan tempat penyelenggaraan belajar
Mengajar dan efisiensi kegiatan santri di lingkup pendidikan sekolah formal.
Kelas Al-Quran dan Ibtida mendapatkan pelajaran tambahan pendalaman membaca Al quran dengan Penguasaan Qori, serta fiqih. Di samping itu santri juga menguasai materi pendukung pengetahuan agama Islam seperti Seni Kaligrafi, Seni Marawis, Sholawat, Hadrah dan kesenian lain sebagai bekal yang positif. 
6
 VISI
Menjadi lembaga pendidikan Islam yang bisa memberikan corak bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan menyiapkan generasi Qurani guna menyongsong masa depan yang gemilang.

MISI
Membekali generasi muda dengan kemampuan membaca, menulis, dan memahami Al-Quran dengan bacaan yang benar, serta
Mendidik putra-putri Islam dengan akhlak dan budi pekerti luhur sehingga menjadi insan yang muttaqqin
Menjadi wadah dakwah di era modern sehingga menyelamatkan generasi dari pengaruh negatif globalisasi.


PROFIL TPQ-TPA ALFIRDAUS

SEJARAH

          Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ-TQA Al-Firdaus) didirikan sebagai lembaga yang berada dibawah naungan masjid sebagai wujud untuk mengapresiasikan cita-cita masyarakat Belakang Padang sebagai Masyarakat Batam Yang MADANI, dimulai dari tahun 2004 dan kemudian mendapat integritas registrasi dari pemerintah Kota Batam pada tahun 2006 dengan nomor registrasi  Reg. No. 032. 05. 593 / XI / 2006  dan telah menggunakan kurikulum standar Peraturan Pemerintah melalui Menteri Agama.   
       Tenaga pengajar para Ustad/dzah yang telah professional dibidangnya didatangkan dari Pondok Pesantren Wilayah Bandung Jawa Barat agar dapat membekali santriwan/santriwati dengan akhlak dan budi pekerti sistem pesantren.
Hingga tahun 2012 secara konsekuensinya telah meluluskan santrinya dengan pembacaan Al-Quran yang baik dan sebagian dapat terjun ketengah masyarakat menjadi Mubaligh berkat tambahan pengetahuan fiqih dari lingkup pesantren.
Namun keberadaan tempat yang masih memprihatinkan wajib mendapat perhatian dari segenap kalangan masyarakat dan pemerintah yang ingin mengakui Islam sebagai Agama yang wajib di pertahankan.
Islam adalah agama bagi seluruh umat  manusia,  tidak hanya  untuk ras atau golongan tertentu. Setiap muslim diharapkan memiliki komitmen da’wah dalam menyebarkan agama ini sebagai rahmatan lil ‘alamin.      
      Pembangunan gedung dimulai dari tahun 2007, dengan memanfaatkan lahan di atas laut hasil wakaf dari seorang Hamba Alloh, namun hingga tahun 2012 ini baru terealisasi tiang beton untuk lantai.   Selebihnya mengharapkan dari pihak-pihak yang ingin menyisihkan sebagian penghasilannya pada jalan Alloh melalui  TPA yang sedang menunggu pelaksanaan tahap berikutnya.

RENCANA ANGGARAN (lihat disini)
DENAH BANGUNAN 
REVITALISASI
PENUTUP 
         Puji syukur Kehadirat Alloh Subhannahu wata’ala, dengan segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua
Segala permasalahan yang berkaitan dengan kaidah dan tuntunan, serta dimensi yang mewarnai kesulitan-kesulitan dalam
menegakkan Agama Alloh, hendaknya disikapi dengan cara yang ma’ruf, mu’ruah serta ikatan ukhwah sesama muslim.
sehingga keutuhan Ummat Rosululloh tidak akan terpecah sekalipun terbawa moderenisasi dengan peradaban yang memiliki polemik bermacam-macam.
        Generasi yang kita bina merupakan titipan dari Alloh yang akan secara langsung menjadi tanggung jawab bersama setiap orang tua, pendidikan akhlak sangat memiliki pengaruh besar dalam akselerasinya dengan jaman, sehingga diharapkan Generasi mendatang tetap dalam koridornya, dengan budi pekerti yang luhur dan berjiwa islami sehingga lahir pemimpin - pemimpin yang sholeh dan amanah, jujur dan bermartabat, dengan pemikiran yang berkualitas dan professional seperti kepemimpinan dijaman Kulufaur Rosyidin yang berpegang teguh kepada Qur’an dan Sunnah.
       Sekiranya, marilah kita penuhi segala kehendak ilmu pengetahuan yang akan menerangi jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, kerana ilmu satu satunya yang dapat menjinakkan jiwa yang liar serta menghidupkan hati yang mati, sebab hati yang mati ini tidak ada yang dapat menghidupkannya melainkan ilmu dan iman serta keikhlasan beribadat kepada Alloh saja.
diajarkan oleh Rasulullah melalui sabdanya: ‘Sesungguhnya aku Muhammad s.a.w. tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.’ Adalah suatu pedoman dengan merujuk sabda Rosululloh tersebut, bahwa akhlak merupakan suatu ketentuan untuk masa depan bangsa, yang wajib dipedulikan dan diperhatikan, maka janganlah kita sia-siakan sisa tetesan keringat kita, karena sekecil apapun yang kita berikan dijalan yang ma’ruf, akan dibalas Alloh dengan pahala yang berlipat ganda.
        Mudah- mudahan sesuai harapan kita bersama, Batam dapat mewujudkan cita-citanya memiliki masyarakat yang madani, berbudi luhur, bermartabat, dan berakhlak mulia melalui pembinaan-pembinaan terhadap generasi dari dini, Sekalung budi kami persembahkan kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus, dalam memberikan bantuan baik berupa moril dan materil. Semoga bantuan yang kita berikan menjadi amal ibadah dan bernilai pahala dari Allah SWT.
Salam sejahtera

Belakang Padang, 12 Maret 2012
Pengurus TPQ-TPA AL-FIRDAUS
Belakang Padang


Data pelengkap (dapat berupa arsip) dan protective:
PROPOSAL ,full Prowork
Meliputi:-Muqadimmah.doc ,RENCANA ANGGARAN TPQ1.docx, Sampul PROPOSAL.docspp tpq al firdaus.doc, LOGO dan STIKER.doc

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Kumpulan DO'A-DO'A Mustajabah Facebook - Jannatul Firdaus - Blp.- BATAM

  JADWAL SHOLAT
 
Imsyak  :

4:50:52 AM

Subuh  :

4:57:01 AM

Syuruq  :

6:15:32 AM

Zuhur  :

12:17:58 PM

Ashar  :

3:36:55 PM

Maghrib  :

6:20:21 PM

Isya  :

7:30:37 PM

  Jadwal Shalat untuk Wilayah Batam dan sekitarnya